Polityka prywatności

Polityka prywatności PAGAMINI ANETA PACAN


Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aneta Pacan prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą o nazwie PAGAMINI ANETA PACAN, nr NIP: 9490499619, REGON: 362846067. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jeż możliwy pod adresem e-mail: pagamini@pagamini.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W celu świadczenia usług zgodnie z profilem działalności, przetwarza się Pana/Pani dane osobowe - w różnych celach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W celu przedstawienia oferty i realizacji zamówienia mogą być przetwarzane następujące dane:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska - wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu rozpatrzenia reklamacji/zwrotu/wymiany mogą być przetwarzane następujące dane:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska - wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta mogą być przetwarzane następujące dane:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją zamówienia w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu).

W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją zamówienia mogą być przetwarzane następujące dane:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, mogą być przetwarzane następujące dane:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane następujące dane:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

W celu archiwalnym i dowodowym mogą być przetwarzane następujące dane:

Powyższe przetwarzanie danych można wykonywać na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją zamówień, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej www.pagamini.pl, przetwarza się następujące dane:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

W celu administrowania stroną internetową www.pagamini.pl przetwarza się następujące dane:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest administrowanie stroną internetową).

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć.

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać e-mail na adres pagamini@pagamini.pl.

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych

  1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji użytkownika. W niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania w zakresie korzystania ze sklepu internetowego www.pagamini.pl.

  2. Złożenie zamówienia w serwisie wiąże się z koniecznością podanie: imienia i nazwiska, adresu wysyłkowego, numeru telefonu dla kuriera oraz adresu e-mail - są to dane niezbędne umożliwiające zawarcie oraz wykonie umowy sprzedaży.

  3. W celu uzyskania faktury za zakup towaru, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP.

  4. Kontakt telefoniczny w sprawach związanych z realizacją usługi sprzedaży wymaga podania numeru telefonu.

Odbiorcy danych osobowych

  1. W razie potrzeby możemy przekazywać dane osobowe prawnikom, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie kurierskiej, firmie hostingowej, a także firmie ubezpieczeniowej.

  2. Możemy przekazać dane osobowe organom państwowym w razie zaistnienia takiej konieczności.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania umowy lub do czasu odwołania zgody na takie przetwarzanie. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony również od obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych
i o rachunkowości.

Uprawnienia podmiotów danych

  1. Informujemy, iż istnieje prawo do:

  1. Uprawnienia podmiotów danych można zrealizować poprzez wysłanie e-maila na adres pagamini@pagamini.pl.

 

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.